/

The Royal Gecko 

  

 Our Levies

The following is included in the monthly levies:

Eco-Estate Infrastructure Charges
Sewerage
Refuse Removal 
Electrical (Common Area)
Road Maintenance
Water purification
Maintenance & Repairs
Garden Services
Garden Maintenance
Building Exterior Maintenance
Electrical Maintenance
Plumbing Maintenance
Electrical Fence Maintenance
Plumbing Maintenance
Fire Equipment Maintenance
Pest Control
Security 
Security Contract & Equipment
Insurance
Building
Public Liability
Vehicles and other related items
Other


Reserve Fund
(Projected at 10% annual escalation)
Service Centre


Estate Management Fee
Salaries / Wages Operational Staff
Bank Charges
Audit Fee
HOA / BC Levies
Printing & Stationary 
ICT Expenses
Transport Estate Mini Bus
Internal Transport – Golf Carts
License TV
DSTV
Staff and Reception Refreshments
Estate Nurse   

 


Ons Heffings
Die volgende is ingesluit in die maandelikse heffings:
Landgoed Infrastruktuur Koste
Riool
Vullisverwydering
Elektriese (Algemene Area)
Instandhouding van paaie
Watersuiwering
Onderhoud & Herstelwerk
Tuindienste
Tuin Onderhoud
Geboue se eksterne Onderhoud
Elektriese Onderhoud
Loodgieter Onderhoud
Elektriese heining Onderhoud
Loodgieter Onderhoud
Brandbestrydingsapparaat Onderhoud
Plaagbeheer
Sekuriteit
Sekuriteits kontrakte & Toerusting

Versekering
Geboue
Openbare Aanspreeklikheid
Voertuie en ander verwante items
Ander

Reserwe Fondse
(geprojekteer teen 10% jaarlikse eskalasie)
Dienssentrum

Landgoed Bestuursfooie
Salarisse / lone operasionele personeel
Bankkoste
Ouditfooi
HEV / BC Heffings
Drukwerk & Skryfbehoeftes
IKT Uitgawes
Vervoer Landgoed Mini Bus
Interne Vervoer - gholfkarretjies
Lisensie TV
DSTV
Personeel en Ontvangs Verversings
Verpleegster Landgoed

Home   /   Our Location / Estate Facilities / Our Services / Our Levies / Site Development Plan / Unit Plans / Contact Us / Brochures

 Direction & Maps

The Royal Gecko Bushveld Lodge